COMEhome ANBI

Naam:
COMEhome

Statutaire naam van de vereniging
Lokaalvereniging Zelhem

Bezoekadres
Grashuisstraat 15
7021 Zelhem

Correspondentie adres
Bielemansdijk 42
7025 CW Halle

RSIN-nummer
816064842

Doelstelling
De vereniging heeft als doelstelling om te voorzien in voldoende en geschikte ruimte tot het houden van samenkomsten en/of activiteiten ten dienste van de gelovigen in Zelhem en directe omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. [cit. statuten].

Aard v. d. activiteiten
Lokaalvereniging Zelhem stelt middels haar lokaliteit (naam lokaliteit: COME Home) ruimte ter beschikking voor het houden christelijke samenkomsten en activiteiten in de meest brede zin van het woord. Bij deze activiteiten kan gedacht worden aan kinder- en jeugdactiviteiten, cursussen en workshops, en het houden van besprekingen en vergaderingen. Ook kan de lokaliteit dienst doen als oefenruimte voor bv. muziek- en dramagroepen. Daarnaast biedt ze opslagruimte aan het aan haar gelieerde kerkgenootschap COME Zelhem.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

– het onderhouden en up-to-date houden van gebouw, terrein en technische installaties;
– het onderhouden en up-to-date houden van aankleding, meubilair, gebouwinrichting en technische apparatuur;
– het exploiteren van de lokaliteit.

Inkomstenwerving
De vereniging haalt haar inkomsten uit:

– verhuur v.d. ruimten;
– giften;
– legaten.

Beheer van het vermogen
Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het bestuur van betreffende vereniging. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit:

Wijnholds, Marcel
16-07-1963, Zelhem
Voorzitter
gezamenlijk bevoegd

Scobie-Wijnholds, Hillechien Johanna
21-01-1968, Amersfoort
Secretaris
gezamenlijk bevoegd

Hobelman, Marco Rene
30 -05- 1971, Zelhem
Penningmeester
gezamenlijk bevoegd

Luesink, Bernardus Hendrikus
22-06-1957, Zelhem
gezamenlijk bevoegd

Knol, Maarten Peter
13-01-1984, Warnsveld
gezamenlijk bevoegd

Besteding vermogen
De uitgaven van de vereniging bestaan uit:

– onderhoudskosten gebouw, terrein en technische installaties;
– onderhoudskosten aankleding, meubilair, gebouwinrichting en technische apparatuur;
– energie en waterkosten.

Visieverklaring COME Home
* Missie en doelstelling

Van het COME Home een aantrekkelijk multifunctioneel gebouw maken.

* Visie
Een gebouw creëren en/of in stand houden met een representatieve, uitnodigende en inspirerende uitstraling.
Concreet: Een gebouw creëren en/of in stand houden waarin:

– mensen in een prettige en aangename omgeving ontvangen worden
– bijeenkomsten en activiteiten plaatsvinden voor uiteenlopende (leeftijds)groepen
– niet-christenen bekend en/of vertrouwd raken met het christelijk geloof
– mensen enthousiast worden voor Jezus
– mensen naar elkaar toegroeien
– christenen in hun geloof groeien

* Strategie
– mensen enthousiasmeren en inspireren om zich voor het gebouw in te zetten
– een heldere en overzichtelijke organisatiestructuur creëren, in stand houden en/of (door)ontwikkelen
– samenhangend en planmatig werken

Financieel verslag:

Overzicht inkomsten en uitgaven “Lokaalvereenging” 2019

INKOMSTEN2019UITGAVEN2019
Jan1 Saldo1267,03
Bijdragen€5400,00Energie€3136,08
Giften€0,00Belasting / lidm.schap€641,51
Teruggave energie€0,00Water€82,15
Vooruitbetaalde bedragen291,99Verzekering€291,99
Bankkosten€108,00
Onderhoud gebouw€700,00
€4959,73€4959,73
————————Banksaldo€1999,29
Totaal€6959,02€6959,02

Beloningsbeleid:

Voor de inzet van de vrijwilligers / bestuurders wordt geen financiële beloning uitbetaald. Tevens wordt er ook geen reiskosten e.d. vergoed.